چک حقوقی؛

چکی حقوقی است (چک روز حساب نمی شود) که تاریخ صدور آن مقدم بر تاریخ مندرج در چک باشد. یا به عبارتی برای مثال شما چکی در اختیار دارید که صادر کننده دوماه پیش آن را صادر کرده و تاریخ روی برگ چک را برای امروز درج کرده. یا شما شروع به نوشتن یکبرگ چک می کنید و لیکن تاریخ سررسید و موعد برداشت وجه چک را برای مثال دوماه دیگر یا تاریخهای غیر از امروز درج می کنید.

برای وصول این چک از دو راه میتوانید اقدام کنید اول از راه اجرای ثبت و دوم از راه تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه یا شورای حل اختلاف.

در حال حاضر چک یا سفته و یا پرونده های با ارزش مالی تا 20 میلیون تومان در شورای حل اختلاف و بیش از 20 میلیون تومان هم در دادگاههای حقوقی رسیدگی می شود.